Zapraszamy

logo wypożyczalni kajaków KajakKAJAK 

Regulamin i warunki wypożyczania sprzętu kajakowego z wypożyczalni kajaków „KajakKAJAK”


 1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia, wypożycza i dowozi sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

 2. Kajaki wraz z wyposażeniem (wiosła, kamizelki asekuracyjne i inny sprzęt) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością wypożyczalni „KajakKAJAK”

 3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem znajdującym się w wypożyczalni i na stronie internetowej. Ostateczny koszt zależy od ilości wypożyczonych  kajaków, liczby dni, kosztów transportu kajaków, obowiązujących zniżek i promocji oraz wszelkich innych czynników mogących mieć wpływ na cenę wynajmu.

 4. Sprzęt mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna wypożyczającego za niewiarygodnego, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu.

 5. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego stosownej umowy ( może ona mieć również charakter ustny) i jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika wypożyczalni „KajakKAJAK” W momencie zawarcia umowy za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi wypożyczający.

 6. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza między innymi, że dbałość o właściwy przebieg spływu, właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, omówienie trasy spływu, sprawdzenie stanu zdrowia uczestników, przestrzeganie zasady zachowania trzeźwości, egzekwowanie zakładanie kamizelek asekuracyjnych itp. spoczywa na wypożyczającym.

 7. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt w pełni sprawny technicznie, a wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.

 9. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne, natychmiastowe wypożyczenie. Sprzęt powinien być w pełni sprawny technicznie.

 10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody. Na jedną osobę nieletnią przypada jeden opiekun pełnoletni.

 11. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

 12. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

 13. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika podczas spływu. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) winny być odpowiednio zabezpieczone przez uczestnika przed zamoczeniem, utonięciem, zagubieniem, kradzieżą itp.

 14. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec samochody pozostawione na ogólnodostępnych parkingach, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 15. W czasie korzystania ze sprzętu wypożyczalni „KajakKAJAK” zabrania się:
 • pływania i przebywania na wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych podobnie działających środków
 • odstępowania lub podnajmowania wypożyczonego sprzętu
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych
 • korzystania ze sprzętu pływającego bez założonej na siebie kamizelki asekuracyjnej
 • wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • przekraczania dopuszczalnej ładowności sprzętu wodnego
 • pływania w miejscach niedozwolonych
 • stania i kucania w kajaku
 • siadania na burcie, dziobie lub rufie
 • skakania z kajaka do wody
 • zatapiania sprzętu wodnego i wyposażenia
 • przebywania i wsiadania do kajaka znajdującego się na lądzie
 • stawania na górną część kokpitu kajaka
 • wędkowania z kajaka
 • wyrzucania śmieci do wody oraz zaśmiecania miejsc postojów
 1. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
 • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
 • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
 • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
 • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany
 1. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

 2. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

 3. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o cenę rynkową pomniejszoną jednak o wartość stopnia zużycia.

 4. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.

 5. Wypożyczający ma prawo w każdym czasie cofnąć w formie pisemnej zgodę na użycie przez wypożyczalnię „KajakKAJAK” logotypów, nazw i znaków towarowych i handlowych firmy i marek należących do niego.

 6. Wypożyczalnia „KajakKAJAK” może zwrócić się do wypożyczającego z prośbą o wystawienie referencji. W razie ich wystawienia oraz w razie braku odmiennych uzgodnień między Stronami uznaje się, iż wystawienie przez wypożyczającego referencji upoważnia „KajkaKAJAK” do jej publikacji w szczególności na stronie internetowej www.kajakkajak.pl, w mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych, marketingowych i handlowych.

 7. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • dotyczące ochrony konsumenta
 • ustawy o ochronie danych osobowych
 • kodeksu cywilnego
2422